english version en

Dla studentów UG

Przyznawanie miejsc w domach studenckich

§ 1

Każdego roku najpóźniej do 31 maja Odwoławcza Komisja Stypendialna UG (dalej: ?OKS?) dokonuje rozdziału miejsc w domach studenckich na poszczególne wydziały, do wykorzystania w kolejnym roku akademickim. Rozdział dokonywany jest wg poniższych zasad:

 1. nie mniej niż 80% ogólnej liczby miejsc, przydzielana jest do dyspozycji Wydziałowym Komisjom Stypendialnym UG (dalej: ?WKS?), proporcjonalnie do liczby studentów wydziału z uwzględnieniem współczynnika procentowego udziału studentów zamiejscowych w ogólnej liczbie studentów wydziału.
 2. pozostała liczba miejsc tworzy tzw. pulę ogólnouczelnianą.

§ 2

 1. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego ubiegać się mogą:
  1. studenci UG, w tym także:
   - studenci UG nie będący obywatelami polskimi
   - studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi
  2. doktoranci i pracownicy UG,
  3. studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej,
  4. osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy,
  5. absolwenci UG do 3 lat od ukończenia studiów,
  6. studenci innych uczelni,
 2. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. W przypadku osób wymienionych w ust. 1 lit. c-d niniejszego paragrafu możliwe jest przyznanie miejsca na wniosek jednostki opiekującej się studentem (Instytuty, Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Wymiany Zagranicznej).
 3. Studenci wymienieni w ust. 1 lit. a kierują wniosek do właściwej Wydziałowej Komisji Stypendialnej, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wniosek skierowany do Wydziałowej Komisji Stypendialnej winien być złożony w dziekanacie właściwego wydziału. Wydziałowe Komisje Stypendialne opracowują własny regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG, a w szczególności terminy oraz wykaz dodatkowej dokumentacji, uzasadniającej złożenie wniosku.
 4. Informacje dotyczące przyznanych przez Wydziałowe Komisje Stypendialne miejsc, udostępniane są na tablicach ogłoszeń w dziekanatach właściwych wydziałów w postaci wykazu osób otrzymujących miejsce w domu studenckim. Kopia wykazu osób otrzymujących miejsce przesyłana jest także do Działu ds. Socjalnych.
 5. Wydziałowe Komisje Stypendialne dysponują przydzielonymi miejscami w domach studenckich zgodnie z § 1 ust. 1 lit. a, do 5 października każdego roku. Po tym terminie w czasie trwania całego roku akademickiego zwalniające się miejsce w domu studenckim powiększają pulę ogólnouczelnianą.
 6. Osoby wymienione w ust. 1 lit. b-f, studenci obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej oraz studenci starający się o pokoje: małżeńskie lub pokoje jednoosobowe (nie dotyczy przekwalifikowania na pokój jednoosobowy) kierują wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wnioski te winny być złożone w Rektoracie, w Dziale ds. Socjalnych UG. Wzór wniosku o przyznanie miejsca stanowi Załącznik nr 1, a wzór wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Do wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego należy dołączyć kopię odpisu aktu małżeństwa.
 7. Osoby wymienione w ust. 6 ubiegając się o miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki winny złożyć wniosek w terminie do 10 września każdego roku. Termin rozpatrywania wniosków przez Odwoławczą Komisje Stypendialną ustala się do 27 września każdego roku.
 8. Osoby składające wniosek po terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu winny skierować wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i złożyć w Rektoracie, w Dziale ds. Socjalnych. Wnioski rozpatrywane są wówczas na kolejnych posiedzeniach Odwoławczej Komisji Stypendialnej, a miejsca przyznawane w miarę wolnych miejsc w puli ogólnouczelnianej.
 9. Informacje dotyczące przyznanych przez Odwoławczą Komisję Stypendialną miejsc, dostępne są w Dziale ds. Socjalnych UG.

§ 3

 1. Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim z puli ogólnouczelnianej mają w kolejności:
  1. studenci UG samotnie wychowujący dziecko,
  2. małżeństwa studentów UG z dzieckiem,
  3. małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni posiadające dziecko
  4. małżeństwa studenta z osobą nie będącą studentem posiadające dziecko
  5. małżeństwa studentów UG,
  6. małżeństwa studenta UG ze studentem innej uczelni,
  7. małżeństwa studenta z osobą nie będącą studentem
  8. studenci obcokrajowcy podejmujący naukę w Uniwersytecie Gdańskim
  9. pozostali studenci UG
  10. pozostałe osoby wymienione w § 2 ust. 1
 3. Miejsce przyznane zostaje do końca danego roku akademickiego.
 4. Jednej osobie przysługuje jedno miejsce normatywne. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczególną sytuację życiową student może ubiegać się o przyznanie pokoju do wyłącznej dyspozycji. W opisanym przypadku należy poprzeć wniosek dodatkową dokumentacją (dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia) i opisem sytuacji wnioskodawcy. Decyzję o przekwalifikowanie pokoju kilkuosobowego na jednoosobowy, a w konsekwencji o zmniejszeniu miejsc normatywnych, podejmuje Kanclerz UG na wniosek Działu ds. Socjalnych. Odpłatność za pokój do wyłącznej dyspozycji przyznany na podstawie uzasadnionego wniosku jest taka jak za jedno miejsce normatywne.
 5. Dopuszczalne jest wnioskowanie o przyznanie pokoju do wyłącznej dyspozycji, w przypadku niespełnienia wymogu opisanego w ust. 4. W takim przypadku odpłatność za pokój wieloosobowy do wyłącznej dyspozycji równa jest sumie odpłatności za każde miejsce normatywne w pokoju.

§ 4

Zakwaterowanie w domu studenckim następuje na podstawie:
 1. wykazu studentów otrzymujących miejsce przyznane przez Wydziałową Komisję Stypendialną
 2. wykazu osób otrzymujących miejsce przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną
 3. imiennego skierowania wystawionego przez Dział ds. Socjalnych UG.

§ 5

Na wniosek studenta, za zgodą wszystkich mieszkańców danego pokoju oraz rady mieszkańców danego domu studenckiego, po zasięgnięciu opinii właściwej Administracji Obiektów istnieje możliwość dokwaterowania dodatkowej osoby (ponad ustalone miejsca normatywne). Skierowanie na takie miejsce wydaje Dział ds. Socjalnych UG.

§ 6

 1. Zamiany miejsc między mieszkańcami poszczególnych domów studenckich oraz zamiany przyznanego domu studenckiego mogą być dokonywane na zasadach określonych przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG.
 2. Wnioski w tej sprawie należy składać w Rektoracie, w Dziale ds. Socjalnych UG. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.
 3. Zamiar zamiany miejsc należy zgłosić w ciągu 5 pierwszych dni każdego miesiąca, w którym ma nastąpić przekwaterowanie. W przypadku zamiany miejsc i domów studenckich płatności należy dokonywać za pełen miesiąc w docelowym domu studenckim.
 4. Możliwa jest zamiana miejsc po wyżej wskazanym terminie ? w tym przypadku płatności należy regulować za dobę w każdym z akademików.

§7

Warunkiem zamieszkania w domu studenckim jest brak zaległości w opłatach za zakwaterowanie. Osoby posiadające zaległość w w/w opłatach nie mają prawa do zamieszkania do momentu uregulowania zaległości

§ 8

 1. Studenci, którzy otrzymali miejsca w domu studenckim, przyznane przez Wydziałową Komisję Stypendialną, mają prawo do wprowadzenia się na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Przydział miejsca ważny jest przez 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
 2. Osoby, które otrzymały miejsca w domu studenckim przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, po terminie określonym w § 2 ust. 5 otrzymują imienne skierowania wystawione przez pracownika Działu ds. Socjalnych UG i zobowiązani są do wprowadzenia się w ciągu 3 dni od daty wystawienia skierowania.
 3. Osoby, które przekroczą wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu terminy oraz nie powiadomią właściwej Administracji Obiektów o przyczynie późniejszego zakwaterowania, tracą przydział.

§ 9

 1. Limit miejsc w poszczególnych domach studenckich przeznaczonych do zamieszkania w okresie wakacji przez osoby określone w § 2 ust. 1 lit. a-e ustala Kanclerz UG.
 2. Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać osobom określonym w § 2 ust. 1 lit. a-e miejsce w domu studenckim na okres wakacji. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek zainteresowanego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. Wniosek o przyznanie miejsca na okres wakacji skierowany do Odwoławczej Komisji Stypendialnej winien być złożony w Rektoracie, w Dziale ds. Socjalnych do 10 czerwca każdego roku. Termin rozpatrywania wniosków przez Odwoławczą Komisję Stypendialną ustala się do 20 czerwca każdego roku.
 3. Informacje dotyczące przyznanych na okres wakacji przez Odwoławczą Komisję Stypendialną miejsc dostępne są w Dziale ds. Socjalnych.
 4. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim na okres wakacji mają osoby określone w § 3 ust. 2.
 5. Osoby, które otrzymały miejsca w domu studenckim na okres wakacji przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną zostają zakwaterowane na podstawie wykazu osób otrzymujących miejsce na okres wakacji lub imiennego skierowania wystawionego przez pracownika Działu ds. Socjalnych UG. Co do terminu ważności przydziału na miejsce w domu studenckim na okres wakacji mają zastosowanie odpowiednio przepisy określone w § 8 z zastrzeżeniem, że w/w termin liczony jest od początku wakacji, tj. 1 lipca każdego roku.
 6. Warunkiem zamieszkania w domu studenckim na okres wakacji jest brak zaległości w opłatach za zakwaterowanie. Osoby posiadające zaległość w w/w opłatach nie maja prawa do zamieszkania do momentu uregulowania zaległości.

§ 10

W przypadku ewidentnego naruszania dobrych zwyczajów akademickich Kanclerz UG może orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.

§ 11

Mieszkaniec domu studenckiego, który w celu otrzymania miejsca w domu studenckim przedstawił nieprawdziwe dane lub dokumenty, z chwilą ujawnienia tego faktu traci prawo do zamieszkania w domu studenckim.

§ 12

Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do informowania Administracji domu studenckiego o zmianie swojej sytuacji życiowej mającej wpływ na decyzję o przyznaniu miejsca, w szczególności o utracie statusu: studenta, doktoranta i pracownika UG.

§ 13

Dziekanaty poszczególnych wydziałów zobowiązane są do bieżącego informowania Działu ds. Socjalnych o statusie studentów mieszkających w domach studenckich, w szczególności o studentach, którzy otrzymali długoterminowy urlop od zajęć, zezwolenie na powtarzanie roku, zostali skreśleni z listy studentów, wznowili bądź ukończyli studia.

do góry

Zasady odpłatności i regulowania należności za miejsce w domu studenckim UG

§ 14

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Gdańskiego osobą zarządzającą mieniem i gospodarką UG, w tym domami studenckimi jest Kanclerz UG.

§ 15

 1. Wysokość odpłatności za miejsce normatywne w domu studenckim UG ustala Kanclerz. Odpłatność kalkulowana jest na podstawie danych z ubiegłego roku akademickiego dotyczących: kosztów generowanych przez domy studenckie, wpływów osiągniętych podczas kwaterowania turystów w okresie letnim, wpływów kontrahentów wynajmujących pomieszczenia bądź prowadzących działalność gospodarczą w domach studenckich oraz wpływów pochodzących od mieszkańców w czasie roku akademickiego a także wskaźnika zadłużenia w opłatach. Zestawienie powyższych danych przedstawia Kanclerzowi UG Dział ds. Socjalnych.
 2. W przypadku zamieszkiwania w domu studenckim przez pełen miesiąc obowiązuje opłata miesięczna płatna z góry, natomiast w przypadku zamieszkiwania przez okres krótszy niż miesiąc obowiązuje opłata dobowa naliczana za każdy dzień pobytu. Wyjątek stanowi opłata za miesiąc październik, za który należy dokonać opłaty z góry za okres począwszy od dnia następującego po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 do ostatniego dnia zakwaterowania bez względu na rzeczywistą ilość dni pobytu w październiku (wliczane są także dni ewentualnej rezerwacji miejsca tj. zgłoszenia wcześniej w Administracji domu studenckiego uzasadnionego opóźnienia w zakwaterowaniu).
 3. Wysokość odpłatności miesięcznej i dobowej za miejsce w domu studenckim ustalana jest przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz przed rozpoczęciem wakacji i podawana do wiadomości Zarządzeniem Rektora UG w postaci Cennika Opłat za zakwaterowanie w domach studenckich.
 4. Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na konto UG w Banku Pekao S.A.O/Gdańsk do 1-go każdego miesiąca (indywidualny numer swojego konta należy pobrać ze strony internetowej UG http://kontostudenta.univ.gda.pl). Osoby nie będące studentami UG uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w Administracji właściwego domu studenckiego.
 5. Wyjątek stanowi miesiąc październik, za który opłatę za miejsce normatywne studenci uiszczają do 15 października.
 6. Należność za pojedyncze noclegi płatne z góry uiszcza się na bieżąco w Administracji właściwego domu studenckiego.
 7. Osoby nie będące studentami UG, które otrzymały zgodę Odwoławczej Komisji Stypendialnej na zamieszkanie w domu studenckim UG, przy zakwaterowaniu zobowiązane są do wpłacenia kaucji zwrotnej, płatnej z góry w wysokości jednomiesięcznej opłaty za miejsce w danym domu studenckim.
 8. W wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego, termin wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać przedłużony decyzją Kanclerza UG, nie dłużej jednak niż o miesiąc licząc od dnia wymagalności płatności. Wnioski w tej sprawie należy składać w Rektoracie, w Dziale ds. Socjalnych.
 9. Administracja danego domu studenckiego weryfikuje na bieżąco płatności za miejsce w domu studenckim, a informacje przekazuje do Działu ds. Socjalnych.
 10. W przypadku stwierdzenia zaległości mieszkańca w opłatach za jeden miesiąc, Administracja przekazuje mieszkańcowi wezwanie do zapłaty z 14 dniowym terminem na uregulowanie zaległości.
 11. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty we wskazanym w ust. 9 terminie, Administracja domu studenckiego przekazuje sprawę zadłużenia mieszkańca do Działu ds. Socjalnych, a Dział ds. Socjalnych kieruje sprawę do Biura Prawnego w celu uruchomienia procedury windykacyjnej - wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w stosunku do osoby dłużnika.
 12. Nieuregulowanie zaległości zg. z ust. 10 niniejszego paragrafu skutkuje również automatycznym unieważnieniem przydziału miejsca w domu studenckim. W przypadku, gdy mieszkaniec nie opuszcza zajmowanego miejsca, po upłynięciu terminu 7 dni wskazanych w decyzji na dobrowolne wykwaterowanie, do Biura Prawnego UG zostaje skierowany przez Dział ds. Socjalnych, wniosek o wszczęcie postępowania o eksmisję w stosunku do osoby dłużnika.

do góry

Prawa i obowiązki mieszkańców domów studenckich

§ 16

 1. Zarządzanie i administrowanie domem studenckim odbywa się poprzez Kierownika Działu ds. Socjalnych, bezpośrednio przez Specjalistę kierującego administracją obiektów. Nadzór administracyjny spełnia z-ca Kanclerza
 2. Reprezentantem ogółu mieszkańców jest Rada Samorządu Mieszkańców (dalej: ?RSM?), wybierana demokratycznie każdego roku w październiku przez wszystkich mieszkańców domu studenckiego.

§ 17

 1. Studenci kwaterowani są w pierwszej kolejności do pokoi, w których są jeszcze wolne miejsca. Kwaterowanie w kolejnym pokoju może nastąpić po zajęciu wszystkich miejsc normatywnych we wcześniej zapełnianym pokoju.
 2. W przypadku zamieszkiwania przez okres dłuższy niż 2 tygodnie pojedynczo w pokoju wieloosobowym mieszkaniec domu studenckiego ma obowiązek dokwaterować się do pokoju z wolnymi miejscami wskazanego przez Administratora domu studenckiego lub ponosić odpłatność za wszystkie miejsca normatywne w pokoju zgodnie z cennikiem opłat za zamieszkanie.
 3. Przed zakwaterowaniem się w pokoju mieszkaniec zobowiązany jest zapoznać się z:
  - niniejszymi zasadami przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich,
  - przepisami i instrukcjami BHP,
  - przepisami przeciwpożarowymi.
  Dokumenty dostępne są w Administracji danego domu studenckiego. Zapoznanie się z dokumentacją należy potwierdzić własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem mieszkańca.
 4. W trakcie zakwaterowania, Administracja i mieszkaniec określają stan pokoju i jego wyposażenie, a ewentualne uwagi zostają wpisane do Książki wyposażenia pokoju. Fakt zakwaterowania studenta Administracja potwierdza wydaniem Karty Mieszkańca.
 5. Mieszkaniec odpowiada materialnie i w uzasadnionych przypadkach dyscyplinarnie za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia powierzonego sprzętu oraz substancji mieszkaniowej domu studenckim, spowodowane przez niego lub jego gości. Przyjęcie odpowiedzialności materialnej w momencie zakwaterowania mieszkaniec stwierdza przez złożenie podpisu na deklaracji przechowywanej przez Specjalistę kierującego administracją obiektów.
 6. W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub braków w wyposażeniu mieszkaniec ma obowiązek pokryć koszt naprawy szkody (osobom, o których mowa w §15 ust 6 kwotę przeznaczoną na pokrycie naprawy szkody potrąca się z kaucji zwrotnej). Kalkulację kosztów zniszczeń dokonuje inspektor nadzoru budowlanego lub pracownik administracji w porozumieniu z Działem Zamówień Publicznych, korzystając z cen produktów wg. obowiązujących przetargów.
 7. W przypadku, gdy występują uzasadnione przesłanki, Specjalista kierujący administracją obiektów lub referent wspólnie z przedstawicielami RSM dokonuje sprawdzenia stanu pokoi i ich wyposażenia,. Niezależnie od tych przeglądów Specjalista kierujący administracją lub referent obiektów w towarzystwie mieszkańca jest uprawniony do dokonania lustracji pokoju pod względem zabezpieczenia ppoż., sprawdzenia urządzeń technicznych oraz zabezpieczenia ogólnego.

§ 18

Mieszkaniec domu studenckiego ma prawo do:

 1. Zajęcia przydzielonego mu miejsca zakwaterowania oraz użytkowania mebli i wyposażenia w postaci kołdry, poduszki, koca oraz innego wyposażenia i urządzeń należących do pokoju.
 2. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu domu studenckiego, przeznaczonych do ogólnego użytku.
 3. Odpłatnego korzystania z telefonu na zasadach ustalonych przez Kierownika Działu ds. Socjalnych.
 4. Przyjmowania gości w swoim pokoju mieszkalnym. Osoby odwiedzające mieszkańca domu studenckiego zobowiązane są do podania imienia i nazwiska mieszkańca, do którego przychodzą w odwiedziny, okazania pracownikowi portierni domu studenckiego swojego dowodu tożsamości w celu odnotowania przybycia w książce gości.
 5. Za właściwe zachowanie się osoby odwiedzającej na terenie domu studenckiego odpowiada mieszkaniec pokoju, którego jest ona gościem.
 6. Organizowania imprez okolicznościowych pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody administracji danego domu studenckiego oraz ustalenia wspólnie z administracją miejsca i terminu imprezy.
 7. Za sprzątanie pomieszczenia, w którym odbywać się będzie impreza okolicznościowa odpowiada jej organizator (mieszkaniec), natomiast administracja domu studenckiego zobowiązana jest po zakończeniu imprezy do odbioru stanu pomieszczenia i spisania ewentualnych usterek, które zaistniały podczas jej trwania. Koszty powstałe w wyniku naprawy ewentualnych uszkodzeń zobowiązany jest pokryć organizator imprezy.
 8. Zgodnie z § 18 ust 4 mieszkaniec odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie zaproszonych przez siebie gości, których liczba w przypadku imprezy zorganizowanej nie może przekroczyć 30 osób.
 9. Korzystania z pokoju gościnnego lub studenckiego na podstawie rezerwacji (odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem).
 10. Przenocowania nieodpłatnie w swoim pokoju (za zgodą współmieszkańców) odwiedzających studenta członków najbliższej rodziny (rodziców, współmałżonka, rodzeństwa), lub innego studenta posiadającego kartę mieszkańca innego domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego przez okres nie dłuższy niż 3 doby w miesiącu.
 11. Przyjmowania gości w pokoju studenckim, odpłatnie po godzinie 24:00 (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
 12. W odniesieniu do mieszkańców będących studentami UG kandydowania w wyborach do RSM, uczestniczenia w ustalaniu i realizacji jej programu działalności.
 13. Uczestniczenia w życiu domu studenckiego i współdecydowania za pośrednictwem RSM o wszystkich sprawach dotyczących życia i funkcjonowania domu studenckiego.

§ 19

Do obowiązków każdego mieszkańca domu studenckiego należy:

 1. Przestrzeganie przepisów meldunkowych.
 2. Przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszych Zasadach przyznawania miejsc, kwaterowania oraz regulaminie mieszkańca w domach studenckich UG (dalej: ?Zasady?).
 3. Uiszczanie opłaty za zamieszkanie według obowiązującego Cennika i zasad odpłatności opisanych w niniejszych Zasadach.
 4. Natychmiastowe poinformowanie Specjalisty kierującego administracją obiektów o:
  1. ukończeniu studiów,
  2. skreśleniu z listy studentów,
  3. skierowaniu na urlop dziekański,
  4. skierowaniu na powtarzanie roku,
  5. wszystkich innych zdarzeniach powodujących zmianę w wysokości odpłatności.
 5. Przestrzeganie zasad współżycia mieszkańców, poszanowanie prawa do niezakłóconej ciszy w czasie nauki i wypoczynku. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600, natomiast w trakcie weekendu od 2400 do 600.
 6. Nie narażanie innych osób na szkodliwe lub uciążliwe skutki swego zachowania.
 7. Utrzymanie czystości i porządku we własnym pokoju oraz pomieszczeniach i miejscach ogólnego użytku, a także dbanie o właściwą eksploatację powierzonego sprzętu.
 8. Utrzymanie czystości i porządku winno polegać w szczególności na: bezwzględnym usuwaniu resztek produktów spożywczych, rozlanych płynów, zabezpieczaniu worków ze śmieciami (pełne worki wyrzucać do śmietnika), w łazienkach znajdujących się w węzłach mieszkalnych - utrzymywanie czystości we wszystkich sanitariatach (umywalkach, prysznicach, muszlach klozetowych).
 9. Mieszkaniec domu studenckiego we własnym zakresie dokonuje zakupu środków i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w w/w pomieszczeniach.
 10. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, w szczególności znajomości oraz przestrzegania instrukcji:
  1. alarmowej, dotyczącej sposobu zachowania się w przypadku zauważenia pożaru,
  2. przeciwpożarowej dotyczącej zakazów i nakazów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 11. W przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie zawiadomienie pracownika portierni i straży pożarnej oraz przystąpienie do gaszenia.
 12. Niezwłoczne informowanie Administracji domu studenckiego lub wezwanie pogotowia ratunkowego w razie stwierdzenia nieszczęśliwego wypadku.
 13. Powiadomienie Specjalisty kierującego administracją obiektów o:
  1. poważnej chorobie współmieszkańca lub jego nieuzasadnionej nieobecności
  2. nieprawidłowościach w działaniu urządzeń i zabezpieczenia domu studenckiego.
 14. Okazywanie karty mieszkańca i legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego na żądanie pracownika portierni, referenta, Specjalisty kierującego administracją obiektów lub członka RSM.

§ 20

W domu studenckim niedozwolone jest:

 1. Dokonywanie we własnym zakresie wszelkich napraw instalacji elektrycznej oraz zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych,
 2. Korzystanie z prowizorycznych urządzeń grzewczych oraz grzałek nurkowych (zgodę na sporadyczne użytkowanie grzejników i kuchenek może wydać wyłącznie Specjalista kierujący administracją obiektów),
 3. Osłanianie żarówek i czujek p.poż,
 4. Przechowywanie w pokojach substancji łatwo palnych, takich jak benzyna, spirytus, odczynniki chemiczne, itp,
 5. Pozostawienie bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej,
 6. Uszkadzanie sprzętu gaśniczego,
 7. Samowolne montowanie anten (wchodzenie na parapety okienne i dachy),
 8. Samowolne dokonywania zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach),
 9. Dokonanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania,
 10. Dokonanie wymiany zamków drzwi i dorabianie kluczy bez zgody Specjalisty kierującego administracją obiektów,
 11. Przetrzymywanie w pomieszczeniach domu studenckiego wszelkich zwierząt.
 12. Palenie tytoniu w salach nauki, salach telewizyjnych, na korytarzach i w holach, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków,
 13. Spożywanie napojów alkoholowych zg. z art. 14 ust. 1 pkt 1) ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473).

§ 21

 1. Ważność skierowania na zamieszkanie w domu studenckim wygasa w trakcie roku akademickiego w przypadku:
  1. skreślenia z listy studentów,
  2. upływu planowanego terminu ukończenia studiów,
 2. Mieszkaniec domu studenckiego, którego skierowanie straciło ważność winien opuścić dom studencki w ciągu 7 dni zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu lub dostarczyć nowe skierowanie.
 3. W ciągu 7 dni poprzedzających datę wygaśnięcia skierowania mieszkaniec zobowiązany jest do rozliczenia się ze stanu wcześniej zajmowanego pokoju oraz z pobranego sprzętu, i uregulowania ewentualnych należności. Termin zdania pokoju należy uzgodnić wcześniej z referentem domu studenckiego.
 4. Wyprowadzając się mieszkaniec ma obowiązek zabrania wszystkich przedmiotów będących jego własnością. W przypadku okresowej niemożności ich zabrania może je oddać do depozytu.
 5. Unieważnienie przydziału miejsca w domu studenckim następuje natychmiastowo w przypadku, gdy mieszkaniec:
  1. nie korzysta z przyznanego miejsca przez okres dłuższy niż 14 dni (chyba że miejsce zostanie wcześniej zarezerwowane tj. zgłoszone zostanie wcześniej w Administracji domu studenckiego uzasadnione opóźnienie w zakwaterowaniu).
  2. uchyla się od obowiązku meldunkowego,
  3. zalega z opłatą za miejsce w domu studenckim i nie uregulował płatności zgodnie z terminem podanym w § 15 ust. 9,
  4. uporczywie nie przestrzega postanowień niniejszych Zasad,
  5. przedstawił nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim lub w dołączonych do niego dokumentach.
 6. W szczególnych przypadkach Kanclerz UG może orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego.

§ 22

Mieszkańcy mogą zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem RSM swoje uwagi dotyczące administrowania domem studenckim do Kierownika Działu ds. Socjalnych.

§ 23

Sprawy o wykroczenia, do których doszło na terenie domu studenckiego kierowane są do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej przez Specjalistę kierującego administracją obiektów lub Przewodniczącego RSM za pośrednictwem Prodziekana Wydziału z powiadomieniem Działu ds. Socjalnych oraz prorektora ds. Studenckich.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 października 2008 roku.

do góry